dsdfsdfsfsdfsdf

Ho qala ho sebetsa o ena le sekoloto

Dumelang beso.

Hangata mona naheng ya rona, thuto e fumaneha ka sekoloto. Boholo ba batswadi ha bo na matla a ho isa bana dikolong tse phahameng tsa thuto jwalo ka diyunibesithi le dikolo tsa botekginiki, ka lebaka la tjhelete e hlokahalang hore ngwana ka mong a ka kena dikolo tseo. Jwale he, sena se bolela hore ngwana o kena sekolotong a eso qale le ho sebetsa, ha feela a hlokile lehloonolo la ho ka fumana thusa eo kgwebo tse kgolo, kapa tsona dikolo tsena tse phahaneng difanang ka yona, ntle le ho lebella ho buseletswa tjhelete eo ba rutileng ngwana ka yona.

Mohlang ngwana enwa a qetang sekolong, mme a fumana mosebetsi, ntho ya pele eo a lebelletsweng hore a e etse, ke ho patala sekoloto, ho etsetsa hore le ba bang ba tle ba kgone ho thuseha ka mokgwa o tshwanang le oo le ena a thusehileng ka ona.

Moputso wa mosebetsing o lokela ho lokisetswa. Ho etswe lenaneo la hore na o tla sebediswa jwang, hore o tsebe ho phetha mabaka a monga ona kgwedi le kgwedi. Sena se ka phethiswa ka ho ngola ditlhoko le dikoloto fatshe, mme pela tsona ka bonngwe ho beuwe karolo ya moputso e tla behelwa ka thoko bakeng sa yona.

Lenaneo lena le bontsha monga lona moo tjhelete ya hae e sebetsang kgwedi le kgwedi. Ntho ya pele e lokelang ho beuwa lenaneong lena, ke bonnyane bo lekanang le diperesente tse leshome lekgolong, tsa moputso kamora hore ho ntshitswe kgafo, tjhelete ya botsofadi le ya tsa phekolo. Bonnyane bona ke ba ho aha tjhelete e ka etsang moputso wa hae ka kgwedi ha o phethaphetuwe ha raro, mme sena se tla mo nka lemo tse pedi le halofo.

Ya bobedi e tla ba tjhelete eo a dumellaneng le batho ba mokadimmeng tjhelete ya dithuto le bona hore a ka e patala ka kgwedi. Ho tloha moo e be tjhelete ya ho palama ho ya le ho kgutla mosebetsing. E be tjhelete ya bodulo, ya dijo, ya motlakase le metsi, le a e behetseng mabakanyana a manyane a ka hlahang ka tshohanyetso kgweding ka nngwe. Tjhelete eo ya mabaka a tshohanyetso ha e sa sebetsa, e lokela ho bolokwa le ela ya ho phetapheta moputso.

Moputso ona o menahaneng hararo, ke o tla thusa ya o bokelletseng ho ba le hona ho phetha mabaka a hlokang tjhelete e ngata ka nako e le nngwe, kapa ha ho ka etsahala hore a lahlehelwe ke mosebetsi, mme ho mo nke dikgwedi ho fumana o mong.

Tjhelete e bolokwang ha e beuwe ka tlasa moalo, kapa ya beuwa ka sepatjheng, kapa hona ho tlohelwa ka hara akhaonte bankeng. E bulelwa akhaonte eo ho yona motho a fumanang tswala e ka hodimo ho phokotseho ya theko ya tjhelete ka selemo, e leng seo ba se bitsang inflation ka senyesemane. Tswala e eketsa phaello ya tjhelete eo e ntseng e kolletswa moo e bolokuweng teng.